Oppdragsbetingelser

 

Advokatene hos Advokatfirmaet FossBrynildsen DA (FossBrynildsen) har tillatelse til å drive advokatvirksomhet fra Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Alle advokatene hos oss er medlemmer i Den Norske Advokatforening og underlagt klageordningen for advokattjenester. Disse generelle oppdragsbetingelsene gjelder for all bistand som ytes av oss, såfremt ikke annet er avtalt.

  1. Oppdraget

Oppdraget er beskrevet i oppdragsbekreftelsen. Oppdraget kan bli endret underveis. FossBrynildsen sin bistand omfatter ikke avgiftsrettslige problemstillinger med mindre dette er særskilt angitt i oppdragsbekreftelsen.

Alle oppdrag vil ha en saksansvarlig advokat. Andre advokater, advokatfullmektiger eller annet personale vil bli benyttet i arbeidet når dette finnes hensiktsmessig.

  1. Taushetsplikt og behandling av personopplysninger mv.

De alminnelige regler om advokaters taushetsplikt gjelder for de oppdrag FossBrynildsen påtar seg. Med mindre annet er uttrykkelig avtalt, har FossBrynildsen sine advokater ved behov rett til å involvere en eller flere av selskapets øvrige advokater eller ansatte i saken, uten å innhente samtykke fra klienten i forhold til taushetsplikten.

  1. Salær og utlegg

Salær beregnes som utgangspunkt på medgått tid. Det tas hensyn til oppdragets art, størrelse og kompleksitet. FossBrynildsen sine timepriser varierer avhengig av kompetanse og erfaring og ligger veiledende mellom kr. 1.500 og kr. 3.000. Oppgitte veiledende timesatser eller estimat for salærkrav for et oppdrag er ikke bindende med mindre annet er skriftlig avtalt.

I tillegg til salær skal klienten betale for utlegg som FossBrynildsen har i forbindelse med oppdraget.

  1. Kostnader ved rettstvister

Dette punkt gjelder bare for saker hvor det eksisterer en rettstvist, eller hvor det potensielt vil oppstå en rettstvist.

Klienten er ansvarlig for å betale FossBrynildsen sine regninger uavkortet, uavhengig av det saksomkostningskrav som fremmes mot motparten. Hvis saken tapes er det sannsynlig at klienten vil bli pålagt å betale motpartens saksomkostninger i tillegg til egne saksomkostninger. Dersom saken vinnes, men dersom motpartens idømte saksomkostningsansvar eller betalingsevne ikke dekker klientens egne kostnader er klienten ansvarlig overfor FossBrynildsen for det fulle beløp.

  1. Fakturering

Med mindre annet er særskilt avtalt, fakturerer FossBrynildsen normalt månedlig. Dette gjelder selv om saken ikke er avsluttet. Betalingsfrist er 14 dager med mindre annet er avtalt. Dersom betalingsfristen ikke overholdes kan FossBrynildsen blant annet kreve forsinkelsesrente, avbryte all ytterligere oppdragsutførelse for klienten og utøve tilbakeholdsrett i mottatte saksdokumenter, mv. Dersom klienten går konkurs har FossBrynildsen rett til å motregne i ethvert beløp klienten har innestående på klientkonto hos FossBrynildsen.

  1. Elektronisk kommunikasjon

Vi forbeholder oss retten til å benytte ukryptert elektronisk kommunikasjon (e-post, SMS, telefaks m.m.) i kontakt med kunder, motparter og andre involverte parter i et oppdrag, med mindre kunden uttrykkelig ber om at kommunikasjonen ikke skal foregå elektronisk, eller at elektronisk kommunikasjon skal krypteres. Vi fraskriver oss ethvert ansvar for økonomisk tap, tap av data o.l. ved bruk av ukryptert elektronisk kommunikasjon, ved brudd i elektroniske kommunikasjonsmidler, virus o.l. Vi fraskriver oss videre ethvert ansvar for feilsending.

  1. Arkivering

Relevante dokumenter tilknyttet oppdraget oppbevarer vi elektronisk eller i papirform så lenge vi anser det hensiktsmessig, men ikke kortere enn det vi er lovpålagt. Vi forutsetter at klienten har originaler eller kopier av kommunikasjon mottatt fra oss og vi påtar oss ikke ansvar i forhold til lagring.

  1. Ansvarsbegrensning

FossBrynildsen sitt eventuelle ansvar er begrenset til dekning som følger av firmaets til enhver tid gjeldende ansvarsforsikring.

  1. Klageadgang

FossBrynildsen sine advokater er underlagt «Regler for God Advokatskikk». Våre klienter har gjennom klage til Disiplinærmyndighetene anledning til å få vurdert om FossBrynildsen sitt arbeid og salærberegning er utført i overensstemmelse med god advokatskikk. Mer informasjon om dette finnes på http://www.advokatforeningen.no under «Advokatetikk».

  1. Lovvalgsregler og verneting

Ethvert avtaleforhold mellom FossBrynildsen og dets klienter vedrørende tjenester som FossBrynildsen leverer og enhver tvist knyttet til oppdrag er underlagt norsk jurisdiksjon med Oslo tingrett som verneting.

 

 

Sist oppdatert: 01.08.2018